Genuint engagemang och struktur ger ökad arbetsglädje hos PiteEnergi

Det är med mod, personligt engagemang och systematik som PiteEnergi tagit sig an utmaningen att öka arbetsglädjen, förbättra arbetsmiljön och ge personalen balans i tillvaron. Inför Nolia Arbetsglädje, som hålls i Piteå 21-22 mars berättar Linda Larsson, HR-chef på PiteEnergi, hur de lyckats och i dag bland annat tilldelats certifieringen ”Great Place to Work”.

Läs Linda Larssons konkreta tips på bättre arbetsglädje

För att lyckas har krävts att vi varit modiga och satsat på att engagera oss på ett personligt plan.

Linda Larsson, HR-chef på PiteEnergi

PiteEnergi är ett lokalt förankrat energibolag med fem affärsområden: elhandel, bredband, fjärrvärme, elnät samt kraftproduktion. De är helägda av Piteå Kommunföretag sedan 2009, samma år som de firade sitt 100-årsjubileum. PiteEnergi har som vision att bidra till och möjliggöra ett hållbart Piteå.

PiteEnergi har cirka 100 anställda och med värderingarna kundnytta, omtänksamhet och hållbarhet formades kundlöftet ”alltid lokaltänksam” som verkligen sitter djupt rotat i företagets själ. Som en logisk följd av detta satte de förra året ett högt uppsatt mål: att bli Sveriges bästa arbetsgivare.

I dag beskriver över 90 procent av medarbetarna att PiteEnergi är en mycket bra arbetsplats och de har tilldelats certifieringen ”Great Place to Work”. Certifieringen är baserad på en global standard för vad som kännetecknar en utmärkt arbetsplats där företagets organisations- och ledaraktiviteter utvärderas. Dessutom görs en omfattande undersökning av medarbetarnas upplevelse av tillit, stolthet och kamratskap. För att uppnå̊ en certifiering måste nivån vara i linje med eller överstiga den internationella nivån för godkänd certifiering.

– Utan ett genuint engagemang i ledningsgruppen med vd Daniel Fåhraeus i spetsen, hade det aldrig gått. Arbetsglädjen hos oss har getts yttersta vikt på högsta ledningsnivå, säger Linda Larsson, HR-chef på PiteEnergi.

Hon berättar att investeringar i arbetsglädje görs, inte bara för att det speglar värdegrunden i företaget, utan också för att det är affärsmässigt och genererar vinst. Medarbetare som mår bra bryr sig mer om kunderna, vilket även vår kundundersökning visar där vi får högst betyg av alla energiföretag i branschen. Samspelet mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder skapar goda förutsättningar för våra affärer.

– För att lyckas har krävts att vi varit modiga och satsat på att engagera oss på ett personligt plan. Dessutom har vi varit överens om att göra det tillsammans. Arbetsglädje är inget medarbetarna eller chefer kan åstadkomma på egen hand, utan vi bestämde tidigt att vi måste göra det tillsammans.

Det som sticker ut i återkopplingen från deras medarbetar i undersökningen som gjordes i samband med certifieringen som bra arbetsgivare är känslan av att känna sig betydelsefull, men också stolthet över att företaget bidrar till företag och samhälle.

Att engagemanget för arbetsmiljö och arbetsglädje är genuint går inte att ta miste på. Linda Larsson närmast glöder när hon förklarar att en av deras viktigaste värdegrunder är omtänksamhet.

– Det är något vi tillsammans lever och är inte bara tomma ord.

Vad är då arbetsglädje för Linda Larsson och PiteEnergi.

– Det är så otroligt mycket, men om jag tänker från hjärtat en känsla av tillhörighet och att bli respekterad för den man är och vad man gör. Här ser och bekräftar vi varandra varje dag. Alla har lika värde och alla ska känna sig betydelsefulla. Dessutom ska alla kunna känna stolthet över det man bidrar med.

Hon berättar att en del av begreppet arbetsglädje är när medarbetare mår bra, växer och vågar göra nya saker.

– Det är viktigt att känna att man har stöd från arbetsgivaren i hela livsupplevelsen och att vi på PiteEnergi skapar förutsättningar för hela livet. Dels jobbar vi med friskvård men också att ge stöd i att ha balans mellan privatliv och arbete med tid för återhämtning.

Därför gör de löpande uppföljningar av arbetsbelastningen.

– Belastningen kan bero på mängden arbete, men den kan också påverkas av att man kanske jobbigt hemma eller i relationer på jobbet. Det kan också handla om att man känner sig osäker på sina arbetsuppgifter. Den dagliga dialogen är betydelsefull så att man kan gå in och stötta varandra. Vi har alltid olika lösningar för olika medarbetare.

En utmaning har varit att just få in rutinen med uppföljningen speciellt då vissa av våra medarbetare jobbar utanför huset. Viktigast har varit att vi alla är med på syftet med samtalen, varför vi gör detta och vilken effekt det kan ge både för mig som medarbetare och chef. För att lyckas är tilliten avgörande att jobba med.

På PiteEnergi har de också satt ledarskapet högt på agendan. Här får man tid att vara ledare.

– Alla ges tydlighet i vad som är ens roll och får bekräftelse i det men vi jobbar också med att strukturera arbetet. Vi vet att det vi ser och bekräftar har betydelse för de övergripande målen.

Linda Larsson berättar om en medveten strategi i återkoppling till medarbetarna.

– När vi återkopplar har vi med oss att man måste göra åtta insättningar innan man kan göra ett uttag, alltså åtta positiva omdömen innan man kan göra en korrigering.

Det är inte svårt att gissa utfallet.

– Det är fantastiskt. Antalet sjukskrivningar och psykiska ohälsotal ligger i dag på extremt låga siffror. Bara känslan av att någon fångar upp och bryr sig om mig betyder mycket, men också systematiken i uppföljningen. Vi har kört i över ett år och det är alltså inget vi bara testat utan har rutin på.

Nu har PiteEnergi engagerat sig i mötesplatsen Nolia Arbetsglädje och kommer att delta under konferensen.

– Det känns riktigt, riktigt roligt att Nolia anordnar två heldagar kring arbetsglädje och jobbar för det lokala. Jag ser en fördel i att träffa personer från andra organisationer lokalt och nätverka i de här frågorna. Det är något helt annat när man gör något liknande i Stockholm, säger Linda Larsson på PiteEnergi.

Linda Larssons konkreta tips för bättre arbetsglädje

  • Arbeta fram en värdegrund som alla medarbetare får diskutera och koppla mot egna avdelningens uppdrag och individens arbetsuppgifter.
  • Jobba förebyggande, generellt – inse att det krävs resurser och investering.
  • Gör riskbedömningar och ser över arbetsuppgifter.
  • Ta med HR i riskbedömningar i digitaliseringen.
  • Inse vikten av friskvård och återhämtning för att man ska hålla som människa.
  • I det löpande jobbet se, bekräfta och följ upp.
  • Gör arbetet med ett genuint engagemang. Det lönar sig.